Polityka udzielania gwarancji

Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty otrzymania towaru, w jego trakcie masz prawo do naprawy na podstawie poniższej polityki gwarancyjnej.

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy

Dodatkowa specyfikacja

Sytuacje nieobjęte ochroną gwarancyjną:
1. Zgłoszenie poza okresem gwarancyjnym;
2. Zgłoszenie bez karty gwarancyjnej,faktury lub dane z karty gwarancyjnej nie są zgodne z danymi na fakturze;
3. Szkody spowodowane czynnikami ludzkimi;
4. Szkody spowodowane czynnikami, którym nie można się przeciwstawić;
5. Wszelkie uszkodzenia spowodowane niezgodnością z wymaganiami zawartymi w „Instrukcji obsługi”;
6. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przymusowym użyciem tego produktu poza normalnymi warunkami użytkowania;
7. Zdemontowanie lub naprawienie urządzenia bez autoryzacji Maibenben;
8. Numer seryjny produktu, numer IMEI lub pieczęć gwarancyjna są nieczytelne lub zostały usunięte, wymazane, zniszczone, zmienione i / lub naruszone;
9. Inne awarie i uszkodzenia, które nie są spowodowane projektem, produkcją i jakością produktu;

W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji klient sam pokrywa koszty naprawy.